ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อุปกรณ์จับถ่างเนื้อสมองเพื่อช่วยผ่าตัด (Halo-retractor) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศจังหวัด
- เอกสารประกวดราคา
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- แบบ ปปช (ราคากลาง)
ประกาศ ณ วันที่ 06/07/2561