ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบครุภัณฑ์การแพทย์ Amterior Sement OCT จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ร่างประกาศ
- ร่างเอกสาร
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- แบบ ปปช (ราคากลาง)
ประกาศ ณ วันที่ 06/07/2561