ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบครุภัณฑ์การแพทย์ Anterior Sement OCT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศจังหวัด
- เอกสารประกวดราคา
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- แบบ ปปช (ราคากลาง)
ประกาศ ณ วันที่ 23/07/2561