ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออวัสดุการแพทย์ ตัวผลิตสารกัมมันตภาพรังสีเทคนิเชี่ยม ๙๙ เอ็ม (๙๙m Tc) (๙๙ Mo/๙๙m Tc Generater) จํานวนประมาณ ๓๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ร่างประกาศประกวดราคา
- ร่างเอกสารประกวดราคา
- แบบตารางราคากลาง ป.ป.ช.
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศ ณ วันที่ 16/07/2561