ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ peritoneal dialysis solution ชุดที่ 1 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศ
- เอกสารประกวดราคา
- แบบแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- คุณลักษณะเฉพาะของยา
- แบบ ปปช.07
ประกาศ ณ วันที่ 24/07/2561