ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ ชุด รวมจำนวน ๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศประกวดราคา
- เอกสารประกวดราคา
- Spec
- ราคากลาง (แบบ ปปช)
ประกาศ ณ วันที่ 31/07/2561