ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ฯ จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศประกวดราคาเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ฯ
- เอกสารประกวดราคาเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ฯ
- ตารางราคากลาง(แบบ ปปช.)
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่าระบบฯ
ประกาศ ณ วันที่ 31/07/2561