ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวนประมาณ ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ร่างประกาศ
- ร่างเอกสารประกวดราคา
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- แบบตาราง ราคากลาง ป.ป.ช.
ประกาศ ณ วันที่ 02/08/2561