ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (Dual chamber - responsive pacemaker) (ชนิดผ่านการตรวจ MRI ได้) จำนวนประมาณ ๑๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ร่างประกาศประกวดราคา
- ร่างเอกสารประกวดราคา
- แบบตาราง ราคากลาง ป.ป.ช.
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศ ณ วันที่ 10/08/2561