ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (เอชไอวีไวรัลโหลด) จำนวนประมาณ ๑๒๐ กล่อง (๙๖ test/กล่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศประกวดราคาซื้อ
- แบบตาราง ราคากลาง ป.ป.ช.
- เอกสารประกวดราคาซื้อ
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศ ณ วันที่ 10/08/2561