ภาพโดย : งานเวชนิทัศน์์

โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายปฐมภูมิเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดการประชุม "การเพิ่มศักยภาพเครือข่ายปฐมภูมิเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัดสุราษฎร์ธานี" ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ