ภาพโดย : งานเวชนิทัศน์์

วันพยาบาลสากล ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

นพ.ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานวันพยาบาลสากล Aurses:A voice to lead Acticving the Sustsinable Development Goals "พลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนา" ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น๔ อาคารโภชนาการ