ภาพโดย : งานเวชนิทัศน์์

โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ปี๒๕๖๐

นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิด "การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ความสำเร็จนำสู่ความสำเร็จ"...Happiness Leads the Way to sucess...วันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ เขาสกเรนฟอเรส รีสอร์ท