ภาพโดย : งานเวชนิทัศน์์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพของบุคลากรในการช่วยชีวิตชั้นสูงในเด็ก

นพ.ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้เกียรติกล่าวเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพของบุคลากรในการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็กโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ซึ่งอบรม ๒ รุ่น ระหว่างวันที่ 3-4,7-8 สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ จัดโดยกลุ่มการกุมารเวช และกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม