ภาพโดย : งานเวชนิทัศน์์

กาประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐