ภาพโดย : งานเวชนิทัศน์์

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คณะทำงาน Service Plan สาขามะเร็ง ร่วมกับ กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานรังสี และกลุ่มการพยาบาล รพ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม, การคัดกรอง และการรักษาในปัจจุบัน โดย นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ให้เกียรติกล่าวเปิด และ พญ.ปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ รองประธานคณะกรรมการ Service Plan สาขาโรคมะเร็ง เขต 11 กล่าวรายงาน