แผนผังอาคารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

      แผนผังอาคารผู้ป่วยนอก OPD ชั้น 1

                                                                -----------------------------------------------------------------

      แผนผังอาคารผู้ป่วยนอก OPD ชั้น 2

                                                                    -----------------------------------------------------------------