ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD ประจำ วันนี้
ห้องตรวจ : ห้องตรวจอายุรกรรม
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 12:00 น. นพ.กิจพงศ์ ชูพันธ์ / พญ.วรวรรณ เพ็ญภัทรกุล อายุรกรรมนอกเวลา วันหยุดราชการ เวลา 09.00-12.00 น.
ห้องตรวจ : คลินิกเฉพาะโรค (CLINICAL DISEASE OPD)
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
ห้องตรวจ : คลินิกพิเศษ (SPECIAL CLINICALS OPD)
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
ห้องตรวจ : ห้องตรวจศัลยกรรม
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
ห้องตรวจ : ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
ห้องตรวจ : ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
ห้องตรวจ : ห้องตรวจหู คอ จมูก เริ่ม 11 กรกฎาคม 2559
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
ห้องตรวจ : ห้องตรวจจักษุวิทยา 11 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
ห้องตรวจ : ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
ห้องตรวจ : ห้องตรวจจิตเวช
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
ห้องตรวจ : ห้องตรวจทันตกรรม
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
ห้องตรวจ : ห้องตรวจประกันสังคม
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
ห้องตรวจ : โรงพยาบาล อบจ.
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
ห้องตรวจ : ห้องผ่าตัด หู คอ จมูก ห้องผ่าตัดหู คอ จมูก
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
ห้องตรวจ : แพทย์ Consult หู คอ จมูก
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ