ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD ประจำ วันนี้
ห้องตรวจ : ห้องตรวจอายุรกรรม
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 12:00 น. อายุรแพทย์ระบบประสาท โรคระบบประสาท
09:00 - 12:00 น. พญ.อัจฉรา รอดเกิด โรคปอด
09:00 - 12:00 น. นพ.คมพจน์ จิระจรัส/นพ.สุชาติ อรุณศิริวัฒนา/พญ.กนกเนตร ออมทรัพย์สิน โรคหัวใจ
09:00 - 12:00 น. นพ.พิทักษ์ ศาสตรสิงห์ / พญ.ธารินี ศรีพัฒน์พิริยกุล /พญ.อภิรดี ทองบุญ โรคไต
09:00 - 16:00 น. อายุรแพทย์ทั่วไป อายุรกรรมทั่วไป
13:00 - 16:00 น. นพ.จรูญ ชาสวัสดิ์ โรคระบบทางเดินอาหาร
ห้องตรวจ : คลินิกเฉพาะโรค (CLINICAL DISEASE OPD)
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 16:00 น. พญ.ศิริวิมล เพชรโมรีกุล คลินิกโรคเลือด เฉพาะผู้ป่วยนัด
13:00 - 16:00 น. นพ.พิชัย โรจนพิทยากร คลินิกโรคระบบประสาท (โรคสมองเสื่อม/โรคพาร์กินสัน) เฉพาะผู้ป่วยนัด
ห้องตรวจ : คลินิกพิเศษ (SPECIAL CLINICALS OPD)
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 12:00 น. นพ.ทนงศักดิ์ หทัยวสีวงศ์ คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ห้องตรวจ : ห้องตรวจศัลยกรรม
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
08:00 - 16.00 น. นพ.สรวัจน์ เจนวณิชสถาพร ศัลยกรรมทั่วไป
09:00 - 16:00 น. นพ.ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ ศัลยกรรมทั่วไป
09:00 - 16:00 น. นพ.ปณิธาน สื่อมโนธรรม ศัลยกรรมทั่วไป
ห้องตรวจ : ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 16:00 น. นพ.นัฐวุฒิ เวชศาสตร์ สูติ-นรีเวชกรรม
09:00 - 16:00 น. นพ.ภาณุพงศ์ เจริญดำรงทรัพย์ สูติ-นรีเวชกรรม
ห้องตรวจ : ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
10:00 - 12:00 น. นพ.วุฒิชัย อมรติยางกูร / พญ.คชาภรณ์ นิ่มเดช โรคหัวใจ
10:00 - 12:00 น. พญ.กรองจิตร์ เหล็กเพชร โรคเลือด
ห้องตรวจ : ห้องตรวจหู คอ จมูก เริ่ม 11 กรกฎาคม 2559
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 12:00 น. นพ.อุศนี สุนทรกรณีย์ หู คอ จมูก หู คอ จมูก
09:00 - 16:00 น. นพ.บุษยมาศ ทิพย์ศรี หู คอ จมูก หู คอ จมูก
ห้องตรวจ : ห้องตรวจจักษุวิทยา 11 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 12:00 น. พญ.บุณยดา ชินกุลกิจนิวัฒน์ ตรวจตาทั่วไป
09:00 - 16:00 น. พญ.คนึงนิจ กิตติกูลไพศาล ตรวจตาทั่วไป
ห้องตรวจ : ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 12:00 น. นพ.เกียรติศักดิ์ วงศ์วรชาติ ศัลยกรรมกระดูก
09:00 - 12:00 น. นพ.วิศิษฎ์ วงศ์บา ศัลยกรรมกระดูก
ห้องตรวจ : ห้องตรวจจิตเวช
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 12:00 น. สุเมธ ฉายศิริกุล คลินิกยาเสพย์ติด
ห้องตรวจ : ห้องตรวจทันตกรรม
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 12:00 น. ทพ.ญ กษมา จุลเสวก คลินิกทันตกรรมทั่วไป
09:00 - 12:00 น. ทพ.สุทธิพันธุ์ จำนงค์ทอง ทันตกรรม Maxillo
09:00 - 16:00 น. ขูดหินปูน
09:00 - 16:00 น. ทพ.ญ วนิดา วงศ์เวชสวัสดิ์ / การุณ อรรคมุต / อรอนงค์ พร้อมมูล / เรืองตะวัน เรืองยังมี รักษารากฟัน สป1 ทพ.ญ วนิดา/ สป2 ทพ.การุณ / สป3 ทพ.ญ อรอนงค์ / สป4 ทพ. เรืองตะวัน
09:00 - 16:00 น. ทพ.ญ อรอนงค์ พร้อมมูล อุดฟันห้อง 1
09:00 - 16:00 น. ทพ.ญ วนิดา วงศ์เวชสวัสดิ์ อุดฟันห้อง 2
09:00 - 16:00 น. ทพ. เรืองตะวัน เรืองยังมี ถอนฟันห้อง 1
09:00 - 16:00 น. ทพ.การุณ อรรคมุต ถอนฟันห้อง 2
13:00 - 16:00 น. ทพ.สุทธิพันธุ์ จำนงค์ทอง ทันตกรรม Maxillo
13:00 - 16:00 น. ทพ.ญวนิดา วงค์เวชสวัสดิ์ คลินิกทันตกรรมทั่วไป
13:00 - 16:00 น. ทพ.ชัยทวี ศรีพงษ์พันธุ์กุล ตรวจการจัดฟัน
ห้องตรวจ : ห้องตรวจประกันสังคม
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
08:00 - 10:00 น. พญ.มาริสา จิตต์นุพงศ์บุญพันธ์ คลินิกประกันสังคม
10.00 - 12.00 น. นพ.ฐนิธกรณ์ หงส์ธนากร คลินิกประกันสังคม
13:00 - 16:00 น. นพ.สุเมธ เฟื่องมารยาท คลินิกประกันสังคม
ห้องตรวจ : โรงพยาบาล อบจ.
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 12:00 น. พญ.รัชนีย์ ก่อธรรมนิเวศน์ หู คอ จมูก (อบจ.) เริ่ม 11 กรกฎาคม 2559
ห้องตรวจ : ห้องผ่าตัด หู คอ จมูก ห้องผ่าตัดหู คอ จมูก
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 16:00 น. นพ.ผกายวรรณ ไทยเกิด ผ่าตัดหู คอ จมูก ผ่าตัดหู คอ จมูก
ห้องตรวจ : แพทย์ Consult หู คอ จมูก
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 16:00 น. นพ.อุศนี สุนทรกรณีย์ แพทย์ Consult ENT
09:00 - 16:00 น. นพ.ฉัตรชัย บุญเฉิด แพทย์ Consult ENT
09:00 - 16:00 น. นพ.รัชนีย์ ก่อธรรมนิเวศน์ แพทย์ Consult ENT