ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD ประจำ วันนี้
ห้องตรวจ : ห้องตรวจอายุรกรรม
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 12:00 น. คมพจน์ จิระจรัส/นพ.สุชาติ อรุณศิริวัฒนา/พญ.กนกเนตร ออมทรัพย์สิน โรคหัวใจ
09:00 - 12:00 น. พิทักษ์ ศาสตรสิงห์ / พญ.ธารินี ศรีพัฒน์พิริยกุล /พญ.อภิรดี ทองบุญ โรคไต
09:00 - 12:00 น. พญ.จินตนา ศรีสมปอง โรคติดเชื้อ
09:00 - 16:00 น. อายุรแพทย์โรคทั่วไป อายุรกรรมทั่วไป
13:00 - 16:00 น. พญ.ปียฉัตร คงเมือง โรค Rhumatoid
ห้องตรวจ : คลินิกเฉพาะโรค (CLINICAL DISEASE OPD)
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 12:00 น. นพ.บุญทน ขอประเสริฐ โรคศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก
ห้องตรวจ : คลินิกพิเศษ (SPECIAL CLINICALS OPD)
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
08:00 - 16.00 น. อายุรแพทย์โรคเบาหวานและความดัน คลินิกอายุรกรรมโรคเรื้อรัง เฉพาะผู้ป่วยนัด
ห้องตรวจ : ห้องตรวจศัลยกรรม
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 12:00 น. นพ.ญาณินทร์ อุทโยภาศ ศัลยกรรมตกแต่ง
09:00 - 16:00 น. แพทย์โรงพยาบาล ศัลยกรรมทั่วไป
ห้องตรวจ : ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
08:00 - 10.00 น. พญ.พิชญานิน สื่อมโนธรรม สูติ-นรีเวชกรรม
09:00 - 16:00 น. นพ.ธรรมนูญ เมืองหนู สูติ-นรีเวชกรรม
ห้องตรวจ : ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
10:00 - 12:00 น. พญ.พนิดา อนันตเสรีวิทยา / พญ. นพวรรณ พงศ์โสภา ทารกแรกเกิด
10:00 - 12:00 น. นพ.ดิเรก เอกบวรวงศ์ พัฒนาการเด็ก
10:00 - 12:00 น. พญ.สลิล เลาหะสราญ โรคระบบประสาท
ห้องตรวจ : ห้องตรวจหู คอ จมูก เริ่ม 11 กรกฎาคม 2559
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 12:00 น. นพ.ฉัตรชัย บุญเฉิด หู คอ จมูก
09:00 - 16:00 น. พญ.ผกายวรรณ ไทยเกิด หู คอ จมูก
ห้องตรวจ : ห้องตรวจจักษุวิทยา 11 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 12:00 น. นพ.สุรพล ศิริธวัช ตรวจตาทั่วไป
09:00 - 16:00 น. นพ.กฤษฎา รัตตานุกูล ตรวจตาทั่วไป
ห้องตรวจ : ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
08:00 - 10.00 น. นพ.ธนาวิทย์ ธีระวุฒิชัยกิจ ศัลยกรรมกระดูก
09:00 - 12:00 น. นพ.ถิรวัฒน์ นวลขาว ศัลยกรรมกระดูก
09:00 - 12:00 น. พญ.บดี สุขะประดิษฐ ศัลยกรรมกระดูก
ห้องตรวจ : ห้องตรวจจิตเวช
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 12:00 น. สุเมธ ฉายศิริกุล คลินิกจิตเวช
ห้องตรวจ : ห้องตรวจทันตกรรม
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
09:00 - 12:00 น. ทพ.อรุณรัตน์ เวชเตง ทันตกรรม Maxillo
09:00 - 12:00 น. ทพ.เรืองตะวัน เรืองยังมี คลินิกทันตกรรมทั่วไป
09:00 - 16:00 น. ทพ.ญ วนิดา วงศ์เวชสวัสดิ์ / การุณ อรรคมุต / อรอนงค์ พร้อมมูล / เรืองตะวัน เรืองยังมี รักษารากฟัน สป1 ทพ.ญ วนิดา/ สป2 ทพ.การุณ / สป3 ทพ.ญ อรอนงค์ / สป4 ทพ. เรืองตะวัน
09:00 - 16:00 น. ทพ.การุณ อรรคมุต อุดฟันห้อง 1
09:00 - 16:00 น. ทพ.ญอรอนงค์ พร้อมมูล อุดฟันห้อง 2
09:00 - 16:00 น. ทพ.กษมา จุลเสวก ถอนฟันห้อง 1
09:00 - 16:00 น. ทพ.ญ วนิดา วงศ์เวชสวัสดิ์ ถอนฟันห้อง 2
13:00 - 16:00 น. ทพ.อรุณรัตน์ เวชเตง ทันตกรรม Maxillo
ห้องตรวจ : ห้องตรวจประกันสังคม
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ
08:00 - 12:00 น. พญ.กมลรัตน์ วัชราภรณ์ คลินิกประกันสังคม
13:00 - 16:00 น. นพ.สุเมธ เฟื่องมารยาท คลินิกประกันสังคม
13:00 - 16:00 น. นพ.ดิเรก เอกบวรวงศ์ คลินิกประกันสังคม
ห้องตรวจ : โรงพยาบาล อบจ.
เวลา แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หมายเหตุ