หมายเลขโทรศัพท์ประกันสังคมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

** เฉพาะโรคทั่วไป**

โรคเรื้อรังกรุณาพบแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

เริ่ม 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 • กฤษฎาเซ็นเตอร์พอยท์คลินิก                         077-289515
 • คลินิกหมอเติมศักดิ์                                          077-288143
 • คลินิกหู คอ จมูก หมอฉัตรชัย                         077-281201
 • บรรจงจักษุคลินิก                                              077-286050
 • คลินิกแพทย์พิเชษฐ์                                        077-285005
 • วิโรจน์คลินิกเวชกรรม                                      077-311736
 • คลินิกหมอศิริพงษ์                                           077-287817
 • ศูนย์ผ่าตัดต้อกระจก-โรคตาหมอสุรพล          077-275723
 • คลินิกโรคกระดูกและข้อหมออิสระ                  077-405699
 • คลินิกหมอเอกพล                                            077-205279
 • คลินิกหมอคชาภรณ์                                        077-356009
 • คลินิกหมอจักรกฤช                                         077-289788
 • คลินิกหมอรัชนีย์                                              077-286831
 • คลินิกเวชกรรมแพทย์สุชาติ                           077-283137
 • ศูนย์โรคตาหมอปกณ์                                       077-273444
 • คลินิกหู คอ จมูก หมอบุษยมาศ                       077-967379
 • คลินิกอายุรกรรมแพทย์เสรีภาพ                       077-270817
 •                          
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 077-915644 หรือ 077-915600 ต่อ 2118-2119

งานประกันสุขภาพโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี